اسید فولویک و اهمیت آن در کشاورزی

بقایای گیاهی و جانوری در اعماق خاک که طی قرنها و در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها, تبدیل به مواد و لایه­هایی مثل نفت , ذغال سنگ و مواد هیومیکی میشوند. مواد هیومیکی قابل استفاده در کشاورزی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

اسیدهیومیک ،  اسید فولویک۳، هیومین

اسید هیومیک از نظر اندازه و وزن مولکولی بسیار بزرگتر از اسید فولویک است به همین دلیل در بسیاری از موارد محلولپاشی اسید هیومیک پودری توصیه نمیشود. درحالیکه اسید فولویک بدلیل اندازه کوچک براحتی از روزنه های گیاهی عبور کرده و قابلیت محلولپاشی دارد.

اسید فولویک طبیعی برنگ طلایی است و ریشه آن از کلمه Fulvusبه معنای زرد است. اسید فولویک یک کلات کننده مناسب با قدرت تبادل یونی بالاست که قدرت جذب عناصر معدنی را در گیاهان افزایش میدهد که در نتیجه آن مقاومت گیاه به تنش­های محیطی افزایش می­یابد و نیز باعث افزایش کمیت و کیفیت محصول میگردد. فولویک اسیدها براحتی وارد فعالیتهای زیستی در تمام رده های گیاهی و جانوری میشوند.

کارکردهای اسید فولویک را میتوان به شرح ذیل طبقه بندی کرد

  1. اصلاح ساختار خاککلمه کلات از کلمه cheleبه معنای انبر گرفته شده است. پیوندهای یونی و کوالانسی یک عنصر را احاطه و آن عنصر را به سمت مقصد حمل میکنند. اسید فولویک همچنین میتواند عناصر غیر آلی و سنگین مانند کلسیم,منیزیم,آهن,کبالت و پتاسیم را کلات کند. این اسید  براحتی توانایی کلات کردن بیش از ۷۰ عنصر را دارا میباشد و به این ترتیب میتواند باعث اصلاح ساختار و افزایش توانایی جذب رطوبت در خاک و جذب عناصر توسط گیاه شود.

۲_افزایش جذباسید فولویک باعث افزایش قدرت جذب غشای سلولی شده و در داخل سلول بعنوان یک کاتالیزور عمل میکند و ضمن تامین عناصر مورد نیاز عناصر سمی و خطرناک داخل سلول را کلات کرده و آنها را به خارج سلول هدایت میکند.

۳- انتقال عناصر معدنیاسید فولویک به علت وزن پایین براحتی میتواند عناصر غذایی را جابجا نموده و تا ۶۰ برابر وزن خود را بداخل سلول حمل کند. این اسید قادر است با عناصر معدنی و فلزی ترکیباتی را بوجود آورد که خواص قبلی این عناصر را نداشته و دارای ویژگیهای متفاوتی نسبت به آنهاست. اسید فولویک حتی امکان  حمل سیلیس تثبیت شده در خاک را هم دارا میباشد.

۴- افزایش مقاومت به نوساناتPH

گیاهانی که تحت برنامه غذایی منظم همراه با اسید فولویک قرار دارند مقاومت بسیار بیشتری نسبت به نوسانات PH ازخود نشان میدهند. در واقع اسید فولویک بعنوان یک جذب تنش عمل میکند.

۵- جذب رادیکال های آزاداسید فولویک یک آنتی اکسیدان طبیعی است که جاذب رادیکالهای آزاد بوده و با این عمل ضمن تامین الکترولیت های حیاتی سبب بالا رفتن قابلیت حمل و نقل مواد غذایی, تسریع در واکنش آنزیمها, افزایش فعالیت, جابجا کردن عناصر اصلی و حفظ تعادل الکتروشیمیایی میشود.

۶- کاهش عناصر سمی خاکاسید فولویک باجذب سموم و آلودگیها سبب تجزیه سموم و کاهش آلودگیها در خاک میشود , یکی دیگر از کارکردهای موثر فولویک اسیدها کاهش بقایای قارچکش ها در خود گیاه است.

۷- افزایش مقاومت به تنش ها و بیماریهادر صورت محلولپاشی اسید فولویک, با توجه به وزن کم و قدرت نفوذ بالا به سرعت وارد گیاه میشود. اسید فولویک با افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در گیاه و نیز افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی آب بیشتری را وارد سلول میکند که این امر سبب افزایش مقاومت گیاه به خشکی میشود.