مزایای مواد آلی در خاک

  • مواد آلی منبع تامین 90  تا  95  درصد ازت مورد نیاز گیاه در خاک های کود نخورده است . مواد آلی میتوانند منبع مهم تامین فسفر و گوگرد قابل استفاده گیاه باشد مشروط بر اینکه مقدار هوموس خاک به دو درصد یا بیشتر برسد .
  • مواد آلی با افزایش فعالیت میکروبی باعث تولید مقدار زیادی مواد تشکیل دهنده خاکدانه­ها  می شود .
  • مواد آلی غالبا  30 تا 70  درصد از کل ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را تشکیل میدهند. وجود مقدار زیاد هوموس سطوح تبادل کاتیون را افزایش داده و عناصر غذایی را برای استفاده بعدی گیاه نگه میدارد.

مواد آلی عمومامقدار آب موجود در خاک و آب قابل استفاده و تهویه خاک های رسی را با افزایش خاکدانه و ایجاد خلل و فرج زیاد تر میکند.

  • قابلیت استفاده از عناصر کم مصرف را افزایش می دهد .
  • مواد آلی کربن مورد نیاز میکروارگانیزم های مفید خاک از جمله باکتری های تثبیت ازت (ازتوباکترها)را فراهم میکند .
  • افزودن ماده آلی به خاک به عنوان مالچ، فرسایش خاک را کاهش میدهند.
  • با جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب مانع از دست رفتن رطوبت خاک هستند . 
  • ü      هوموس مواد آلی، مقاومت خاک را در برابر تغییرات سریع اسیدیته و شوری افزایش میدهد.