نکات طلایی در مصرف کودها

برای افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی محلول پاشی عناصر اوره ، روی و بر،هرکدام با غلظت پنج در هزار پس از برداشت محصول و در بهار پیش از باز شدن غنچه ها توصیه میگردد.

در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب،می بایست حداکثر تا 20 روز قبل از تورم جوانه ها متوقف شود. در غیر این صورت محلول پاشی موجب سوختگی درخت می گردد.

هرگز کود سولفات روی آبدار را با کود اوره مخلوط ننمایید. مخلوط کود، به صورت خمیر می شود.

افزودن اوره با غلظت دو تا پنج در هزار به محلول سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات مس و اسیدبوریک هنگام محلول پاشی موجب افزایش کارایی این کودها می گردد.

به منظور تعیین مصرف دقیق این کودها مراجعه به نتایج تجزیه خاک، آب و برگ درخت ضروری می باشد.

در مزارع و باغاتی که غلظت بر در خاک و آب آبیاری بالا است به مصرف سولفات روی توجه بیشتری مبذول گردد.تحت چنین شرایطی از شدت مسمومیت بر کاسته می شود.

مصرف کودهای محتوی بر در مناطق با خاک های شور توصیه نمی گردد.

سرعت باد کم باشد و مانع محلول‌پاشی نشود.

محلول پاشی اگر در صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود.

قبل از مصرف کود مطالب برچسب کود را به دقت مطالعه کنید.

حرارت محیط در هنگام محلول‌پاشی پایین تر از 29درجه سانتیگراد می‌باشد.

  بهتر است پس از محلول‌پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام گیرد.

  در هنگام ظهور گل و اوایل دوره تشکیل میوه نباید این کودها را محلول پاشی کرد.

  هنگام تهیه محلول کود را به آب اضافه کنید.

  در هنگام محلول‌پاشی رطوبت نسبی هوا بالاتر از 70درصد باشد.

پی_اچ محلولهای تهیه شده در محدوده بین 8-6 باشد.

محلول‌پاشی در فصل بهار مواد غذایی را مستقیماً و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می دهد. همچنین محلول پاشی در فصل پاییز باعث ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه برای شروع فصل بعدی می شود.

در مورد عناصر غیر متحرک محلول‌پاشی چندین بار صورت میگیرد.